RODO

Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJA O RZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Orthos Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Komorowicach, Komorowice ul. Wrocławska 2A, 52-229 Wrocław
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@orthos.pl, Orthos Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o., Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Komorowice ul. Wrocławska 2A, 52-229 Wrocław
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  1. przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego (podstawa prawna z art. 9 ust. 2 lit. h RODO).;
  2. ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1318, z późn. zm.), na jej podstawie akty wykonawcze, ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 617), ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 123) oraz inne akty prawne w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej;
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1-12 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz podmioty przetwarzające (podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w zakresie: przeglądów, napraw i serwisu aparatury medycznej i sprzętu medycznego, serwisu i utrzymania systemów informatycznych, konsultacji medycznych, zlecania badań i usług medycznych).
 6. Pani/Pana dane osobowe pacjentów są przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 29 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Orthos Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Komorowicach przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi realizację celu związanego z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.