Regulamin i poradnik pacjenta

REGULAMIN DLA PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH W SZPITALU WIELOSPECJALISTYCZNYM ORTHOS

Szanowni Państwo, przedkładamy Wam regulamin dla pacjentów, którego przestrzeganie zapewnia prawidłowe funkcjonowanie oddziałów. Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z regulaminem i jego przestrzeganie w trakcie pobytu w oddziale, za co z góry dziękujemy.

 

1. Podczas pobytu w szpitalu pacjent ma prawo do opieki ze strony bliskiej osoby w zakresie ustalonym z koordynatorem oddziału/pielęgniarką oddziałową zgodnie z określonymi w szpitalu zasadami.

2. Pacjent korzystający ze świadczeń zdrowotnych powinien przestrzegać zasad, a w szczególności:

a) stosować się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego, pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego, jak również w sprawach organizacyjno-administracyjnych,

b) poinformować personel medyczny (pielęgniarkę, lekarza dyżurnego, anestezjologa) o lekach własnych, na czas trwania okresu rehabilitacji ze względu na bezpieczeństwo nie przyjmować leków bez wiedzy personelu medycznego,

c) stosować się do zaleconej diety,

d) przebywać w wyznaczonych salach podczas obchodów lekarskich oraz zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych,

e) przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00,

f) stosować się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym,

g) przestrzegać zakazu manipulowania przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych,

h) szanować mienie szpitala, w przypadku jego zniszczenia pacjent jest obowiązany pokryć straty poniesione przez szpital,

i) przestrzegać zasad higieny osobistej i utrzymywać porządek w swoim otoczeniu,

j) przestrzegać zakazów: obrotu, posiadania i używania narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz palenia wyrobów tytoniowych;

3. Odwiedziny chorych odbywają się w godzinach 8:00-20:00. Odwiedzanie ciężko chorych jest dozwolone jedynie za zgodą lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego.

4. Na czas obchodów lekarskich oraz zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie sal chorych.

5. W relacjach międzyludzkich należy wzajemnie szanować swoją godność, intymność, przekonanie i zasady moralne.

6. Jednego chorego mogą równocześnie odwiedzać najwyżej trzy osoby, które swoim zachowaniem nie powinny zakłócać spokoju innym pacjentom.

7. Odwiedzający nie może przynosić i wprowadzać zwierząt. W takim przypadku odwiedzający nie zostanie wpuszczony na teren szpitala.

8. Pacjentów w oddziałach nie powinny odwiedzać dzieci poniżej 7 lat, w wyjątkowych sytuacjach za zgodą lekarza i tylko pod opieką osób dorosłych.

9. Ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn, może być okresowo wprowadzony zakaz odwiedzania chorych.

10. Pacjenci nie powinni opuszczać oddziału bez wiedzy personelu.

11. Pacjenci mogą opuścić teren szpitala tylko po uzyskaniu zgody koordynatora danego oddziału.

12. Ze względów na bezpieczeństwo pacjenta zabrania się zamykania od wewnątrz sal chorych.

13. Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych powinno odbywać się w sposób niestwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i poza godzinami ciszy nocnej.

14. W miejscach oznaczonych nie należy używać telefonów komórkowych.

15. Obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania innych pacjentów.

16. W oddziałach funkcjonuje instalacja przyzywowa (dzwonki). Prosimy o korzystanie z nich w sytuacjach pilnych, wymagających interwencji personelu medycznego.

17. Informacje dotyczące praw pacjenta w postaci ustawy dostępne są u lekarzy i pielęgniarek w oddziale.

18. Pacjent ma możliwość złożyć do depozytu przedmioty wartościowe. Za przedmioty i pieniądze przekazane do depozytu szpital nie odpowiada.

19. Informacje o stanie chorego mogą być udzielane jedynie osobom przez niego upoważnionym.

20. Wypis ze szpitala następuje:
– gdy stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego,
– na żądanie pacjenta lub jego ustawowego przedstawiciela,
– gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek, a nie zachodzi obawa, iż wypis może spowodować bezpośrednie zagrożenie życia bądź zdrowia pacjenta.

Komorowice, 1.05.2019

PORADNIK DLA PACJENTA

wszystko co musisz wiedzieć zanim umówisz się na wizytę lub zostaniesz przyjęty na oddział